¿Por qué estudo a Terra Chá?

É unha boa pregunta, según meu pai, nace o corvo na pena e tira para ela.
Ata hai dous anos, case non sabía o que significaba a palabra Seixo, sinceramente toda vida usei a palabra Cuarzo. Isto non só me pasou a min, senón que estou seguro que a moitos chairegos lles sucedeu o mesmo.
¿Qué sucedía?
Chegaban as MINAS ... pois de iso se trata esta historia.

martes, 20 de julio de 2010

Descanso

Hola a todas/os, como poderíades observar estes días pasados (se é que alguén me visita jeje), non hai nada actualizado dende hai tempo, isto é debido a unha nova ocupación laboral que me consume bastante tempo, polo que a partir de agora o pouco tempo que teña libre, vouno invertir en darlle para adiante o proxecto da Universidade, polo que non vou ter tempo a actualizar o blog.
Simplemente é un ¡Ata Logo!

martes, 15 de junio de 2010

Declaración de Impacto Ambiental

A Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ten bastantes cousas que comentar, pero unha das máis destacadas é a seguinte (cita textual):

"En relación cos informes solicitados á Dirección Xeral de Turismo e a Confederación Hidrográfica do Norte, ó órgano substantivo sinala que NON se recibiron tras reiterada petición, polo que procede continuar coa tramitación do expediente"

É triste decilo, pero o SILENCIO ADMINISTRATIVO, considérase como un INFORME POSITIVO, polo que:

"Cumprimentada a tramitación ambiental, a Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, como órgano ambiental e no exercicio das competencias que lle concede o Decreto 106/2004, do 27 de Maio, formula, aos efectos ambientais, a Declaración de Impacto Ambiental (DIA) do proxecto de PASE a Concesión de Explotación derivada do permiso de investigación Alicia nº 5.917, nos concellos de Abadín, Castro de Rei, Cospeito, A Pastoriza e Vilalba (Lugo), promovido por Erimsa"

(a seguinte foto é para darnos unha idea da importancia dos cursos de auga na zona, como para que non se faga un informe ó respecto)


jueves, 10 de junio de 2010

Artigo de Margarida Prieto.

Gustaríame recomendar a lectura do artigo de Margarida Prieto, coordinadora comarcal do Sindicato Labrego Galego na Terra Chá, xa que nel amosa unha opinión crítica sobre a actividade extractiva, facendo un repaso a través do tempo do que supuxo a Concesión Mineira da Terra Chá.
(Fonte da foto: http://www.sindicatolabrego.com/index.php?s=3&i=510)

miércoles, 9 de junio de 2010

Opinión persoal da Xornada contra as minas.

Xa hai tempo que tiña gañas de falar do que me pareceu a “Xornada contra a extracción de cuarzo na Terra Chá”, organizada pola Comisión de Asociacións en contra das minas da Terra Cha, máis concretamente dos actos informativos.
 (Fonte da foto: http://www.sindicatolabrego.com/index.php?s=8&i=543)

De entrada, xa me gustou moito, que un dos invitados fose Vidal Romaní, xa que teño lido un par de columnas de opinión no periódico (un era sobre as minas e o outro sobre a lagoa artificial de As Pontes) e gustame a súa forma de pensar e de expresarse, xa que fala con toda naturalidade do que pensa. (Se vos digo a verdade, tamén me ten gañado, porque lle teño feito consultas sobre o estado dos solos na Terra Chá despois das minas, e el sen coñecerme de nada, intentou resolverme todas as dúbidas). Se lle tivera que poñer un pero a súa intervención, o mellor sería que as veces empregaba unha linguaxe algo técnica para falar dos solos, e que por ahí o mellor se perdía algo de información, pero en xeral moi ben. 
Gustoume como estaba pensada a charla, unha persoa que dirixe a charla, unha opinión de un experto en solos e un experto en leis, para explicarlle a xente como está a situación actual no tema xurídico, e cal é a tendencia futura.
Unha das conclusións finais, foi que todo vai a depender en gran medida, de que a autorización da Xunta de Galiza sea positiva, a cal ven determinada por informes de distintas consellerías ou órganos competentes. Un dos informes no que máis esperanzas se ten postas, é no da Confederación Hidrográfica, xa que se considera que a actividade extractiva pode contaminar os acuíferos.

Pois eu funme para a casa pensando en iso, e sintoo, pero o meu entender creo que vai a ser algo dificil de demostrar.

1. As máquinas que van a realizar a extracción do seixo, son retroexcavadoras, cribadoras e camións, as cales (tal como pon o proxecto) cun correcto uso e mantemento, non teñen porque realizar vertidos de aceite ou gasoil.

2. Se se reduce o nivel do solo, e polo tanto o nivel de auga está moito máis próximo a superficie (en caso de que non estea encharcada), eu penso que os acuíferos se van a contaminar en certa medida, pero non de forma directa pola empresa, senón polos gandeiros que apliquen fitosanitarios os seus prados coma sempre, e que debido a ese nivel de auga máis próximo a superficie, capte unha maior cantidade de fitosanitarios que pasara á auga.

¿De quén vai a ser a culpa entón?

Dirá a empresa concesionaria das minas: Dos gandeiros por realizar un mal uso dos produtos fitosanitarios, xa que eles non contaminaron. (de forma directa, aunque sí de forma indirecta, xa que por mor diso, é máis fácil contaminar os solos da Terra Chá).

Xa para acabar:

+ POSITIVO: As charlas foron dun nivel moi bo, tratando de informar a xente mediante información de todo tipo: Técnica e xurídica.

+ NEGATIVO: A pouca presenza de gandeiros (xa sei que era día de ensilar) xa que no fondo considero que serán eles os máis perxudicados. Penso que moitos non se dan conta, de que como esa terra despois de extraer o seixo, non sexa tan produtiva coma antes, pode ser a morte do afogado.

lunes, 7 de junio de 2010

Grazas a todos/as.

Hoxe quería agradecer, con esta entrada do blog, a todas aquelas persoas que perden un pouquiño do seu tempo en pasar por aquí e ler o que aquí escribo,  ¡Moitas gracias! (incluída Maritxu, que dende o País Vasco é a seguidora máis lonxana). 

O gráfico mostra os lugares e a proporción de visitas de cada lugar. (Para que vexais que vos teño controlados jeje)

domingo, 6 de junio de 2010

Cambios na normativa do solo.

Existen unha serie de zonas, denominadas como Zonas de Especial Interés Agrario (ZEIA), ás que lle é de aplicación a Lei de Galicia 7/2007, do 20 de Maio de medidas administrativas e tributarias para a conservación da superficie agraria útil e do Banco de Terras de Galicia (BANTEGAL). Isto fíxose para conseguir unha xestión adecuada do Banco de Terras . Desta maneira queda reflexado nos seguintes artigos:

Artículo 2.2.  También tendrán la condición de zonas de especial interés agrario aquellos ámbitos territoriales que, mediante decreto, determine el Consello de la Xunta al resultar necesarios para conseguir una adecuada gestión del Banco de Tierras de Galicia.

Artículo 3.11. Zonas de especial interés agrario: las fincas concentradas en los diez años anteriores a la entrada en vigor de la Lei do Solo 9/2002 y las que se concentren con posterioridad, siempre que en esos supuestos el acuerdo de concentración sea firme. Tendrán también la consideración de zonas de especial interés agrario aquellas que, mediante decreto, sean declaradas así por el Consello de la Xunta.

Ante esta normativa, como as parroquias de Outeiro e Bazar, pertencentes o Concello de Castro de Rei, levaran a cabo o proceso de concentración parcelaria (entran dentro do periodo de 10 anos anteriores o 2002), son excluídas da superficie que abarca a Concesión de Explotación, xa que están catalogados como Zonas de Especial Interés Agrario.

Ese mesmo ano, a comarca da Terra Chá, foi declarada mediante o Decreto 206/2007, do 25 de Outubro, Zona de Especial Interés Agrario (ZEIA), catalogando o solo como, Solo Rústico de Especial Protección Agropecuaria.  

Se declara de especial interés agrario el suelo rústico de protección agropecuaria situado dentro del ámbito territorial de los municipios siguientes:
-Comarca de A Terra Chá: Abadín, Begonte, Castro de Rei, Cospeito, Guitiriz, Muras, A Pastoriza, Vilalba y Xermade.

Tal como se falou na última xornada das Minas do 22 de Maio, unha autorización expresa da Xunta de Galiza deixa sen efecto a prohibición de realizar actividades mineiro - extractivas en solo rústico de protección agropecuaria. Isto contemplase no DOGA do 31 de Marzo polo que se modifica a Lei do Solo:

La implantación de nuevas explotaciones y actividades extractivas, así como la ampliación de las existentes en cualquier categoría de suelo rústico especialmente protegido, no podrá realizarse en tanto no sea aprobado definitivamente el correspondiente plan sectorial de actividades extractivas de Galicia, o proyecto sectorial, que será formulado y tramitado por el consejero o consejera competente en materia de minas; todo ello sin perjuicio de la posibilidad de otorgar autorización para actividades extractivas en suelo rústico de protección ordinaria y de especial protección forestal, según lo dispuesto por los artículos 36º y 37º de la presente ley.

Antes non se podía realizar ningunha actividade extractiva en solo rústico de protección agropecuaria, agora deixase aberta a porta, a realizar actividades extractivas ata en solos rústicos especialmente protexidos, que consistirá nunha autorización da Xunta de Galicia. En teoría esta autorización está supeditada a que a Declaración de Impacto Ambiental sexa favorable...outro día comento como foi a anterior Declaración de Impacto Ambiental.

(Non sei moito de Leis, así que tédesme que perdoar se cometo algún erro. Por certo se alguén entende sobre este tema e me quere orientar algo, son receptivo a aprender sobre o tema)

miércoles, 2 de junio de 2010

Fotos didácticas

Vouvos propoñer un pequeno xogo ou adiviña. Vou publicar dúas fotos, das cales, unha é dende o punto de vista dos chairegos, e a outra dende o punto de vista dunha empresa mineira calquera (por exemplo unha que teña pensado quitar seixo na Terra Chá). O xogo consiste en relacionar as fotos, cos distintos puntos de vista mencionados anteriormente.
Por se vos interesa, s fotos son de un perfil de terreo situado na Ponte de Outeiro (un corte, no que se poden observar as distintas capas do terreo).
 

Nesta entrada, deixeime levar algo polos sentimentos jeje, prometo que nas próximas, serán na liña de tratar de documentar todo o que vou escribindo.